Türkçe İngilizce

KURALLAR

Yolcu Tarife Hükümleri

Madde-1) Seferler: Boğaz ve Adalarda Genel Müdürlük tarafından hazırlanan sefer programına göre yapılan seyirdir.

Madde-2) Ücretler: Boğaz ve Ada hatlarında yolculara uygulanacak ücretler Gestaş AŞ. Yönetim Kurulunca tespit olunur.

Madde-3) Özel Gezi Seferleri: Özel Gezi Seferlerinde biniş ve iniş iskeleleri gözetilmeksizin tek tip ücret alınır. Bu seferlerde indirimli bilet ve kart kullanılamaz.

Madde-4) Biletsiz Yolcular: Biletsiz yolculardan iskele çıkış gişelerinden %100 cezalı bilet alınır. (Ceza kuruşsuz bilet olarak verilir)

Madde-5) Biletlerin nev'i ve kullanma şartları : Yolcu Biletleri

a) Her bir sefer için tek bilet veya tek jetondur. Ancak Bozcaada-Geyikli Yükyeri seferi için gidiş-dönüş tek bilet kullanılır.

b) Bilet, jeton ve bağ biletlerinin cins ve çeşitleri Genel Müdürlük tarafından düzenlenir.

c) Yolcular, gidiş için otomatik turnike bulunmayan iskelelere mahsus olmak üzere tek bilet, turnike bulunan iskelelere mahsus olmak üzere tek jeton ile geçiş yaparlar.

d) Biletler üzerinde yazılı olan tarih de geçerlidir.

e) Turnike bulunan iskeleler arasında muteber jetonlardan yolcular, Genel Müdürlük uygun gördüğü taktirde diledikleri adette alabilirler.

f) Bilet, jeton veya kart hamili yolcular, Genel Müdürlüğün koyduğu usullere uymak ve bilet veya kartları memurların her talebinde ibraz etmeye veyahut vermeye mecburdurlar. Aksi yönde hareket edenler biletsiz muamelesine tabi tutulurlar.

g) Satılan jeton, bilet ve kartlarda gemi ve yer rezervasyonu yoktur.

Madde-6) Biletlerin Vizesi :

a) Biletler yalnız alındıkları gün için muteberdir. Satılan bilet geri alınamaz

b) Jetonla geçiş yapılan iskelelerde, yolcu turnikeden geçtikten sonra hava muhalefeti veya diğer nedenlerle sefer iptali yapıldığında, yolculara gişelerden sis bileti verilir. Aynı şekilde iptal nedeniyle sefer tamamlanmadan gemi bir ara iskeleye bağlarsa, çıkmak isteyen yolculara sis bileti bu iskele tarafından verilir.

c) Kağıt bilet alan yolcular için hava muhalefeti gibi sebeplerle sefer tatil edildiği takdirde, yolcunun arzusuna göre ya biletler gişe memuruna imza ettirilmek şartıyla seferlerin başladığı ilk gün muteber addedilir veya bedeli aynen geri verilir. (Geri alınan biletler bir tutanakla İskele mesul memuruna teslim edilir ve ücreti manifestotan düşürülür.)

d) İmza ettirilmemiş biletler geçerli sayılmaz.

Madde-7) İndirimli Aylık Bağ Biletleri ile İndirimli Öğrenci Kartları Kullanma Şartları :

a) İndirimli bağ biletleri Genel Müdürlükçe verilen özel kart hamillerine uygulanır .İndirimli bağ biletlerinin uygulanacağı hatlar ile bunların uygulama esasları GESTAŞ AŞ. Yönetim Kurulunca tespit edilir.

b) Bağ biletleri yalnız kullandıkları hatta geçerlidir. Bu bağ biletleri Genel Müdürlükçe verilen fotoğraflı isme yazılı tanıtma kartlarıyla birlikte kullanılır.

c) İndirimli öğrenci kartları; İlk, Orta, Lise, Üniversite ve Yüksek Okullarla, muadili okullarda öğrenim yapan , bu hususu belge veya öğrenci kimlik kartı ile tevsik eden öğrencilere satılmak üzere düzenlenir.

d) Öğrenciler indirimden 28 yaş tamamlanıncaya kadar yararlanır.

e) Yabancı uyruklu öğrenciler de aynı haklardan yararlandırılır.

f) Bağ bileti hamilleri turnikelerde, gemilerde veya çıkış iskelelerinde kartlarını görevlilere ibraz etmek mecburiyetindedirler. Aylık vizeli kartını ibraz edemeyen yolcular, biletsiz yolcu işlemine tabi tutulur. Bu kartlar sahiplerince kullanılmadığı takdirde kart iptal edilir ve haklarında kanuni işlem yapılır.

g) Satılan bağ biletleri ile öğrenci indirimli kartları geri alınamaz, kullanılmayan günler için ve diğer mücbir sebeplerden dolayı para iadesi yapılamaz.

h) Aylık bağ biletleri ile öğrenci kartları her ayın 28'inci günü satışa çıkar ve müteakip ayın 5'inci gününün mesai saatinin sonuna kadar satılır. Ayın 5'inci günü tatile rastladığında, satışa tatili takip edecek günün akşamına kadar devam edilir. Ayrıca zaruri hallerde bağ bilet ve indirimli kart satışlarının tarihleri Genel Müdürlükçe belirlenir.

Madde-8) Ücretsiz Yolcular : Boğaz ve ada hatlarında ücretsiz seyahat edebilecek kişiler:

a) Özel Kanunlar ve Uluslararası Anlaşmalar hükümlerine göre,

b) Gestaş Genel Müdürlüğü Ücretsiz ve Tarife Altı Taşıma Yönetmeliği kapsamına girenler,

c) Gestaş Yönetim Kurulunca belirlenenler,

olmak üzere üç gurupta toplanılmıştır.

A) Kimliklerini göstermek suretiyle ücretsiz seyahat edenler :

I) Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyeleri, Başbakan, Genel Kurmay Başkanı, Bakanlar, TBMM üyeleri ve beraberinde seyahat eden eşleri.

II) Genel Müdürlük tarafından verilen serbest geçiş kartlarını göstermek suretiyle seyahat edenler,

III) 5434 Sayılı Kanunun 64.maddesinde belirtilen Harp Malülleri (Birinci derece olanlar, bir refakatçi ile beraber) ile Türk Silahlı Kuvvetleri vazife malülleri.

IV) Gestaş AŞ şirketi personeli,

V) Devlet Güvenlik Mahkemesi Mensupları.

VI) Gestaş Emeklileri

VII) Gestaş AŞ Yönetim Kurulunca, Kanunlar ve Yönetmelikte belirtilenler dışında olup, şirketin idari ve ticari ilişkileri yönünden ücretsiz seyahat etmelerine müsaade edilenler.

VIII) İstiklal Harbi ve Kore Savaşı ile Kıbrıs Barış Hareketi Gazileri.

IX) 7 Yaşına kadar (7 yaş dahil) çocuklar.

Ücretsiz yolculuklar görevin devamı suresince geçerlidir. Yukarıda belirtilen ücretsiz seyahatlerde ilişkin belgelerin talep ve tanzim şekli, verilen belgelerin geçerlilik süreleri, kullanma esasları ve seyahat şartları Gestaş AŞ. Yönetim Kurulunca tespit edilir.

Madde-9) Yolcu Beraberinde Ücretsiz Taşınacak Eşya :

a) Elde taşınan boyu 60 cm'e kadar ( 60 cm dahil) kokmayan, akmayan, bavul, çanta, paket, sepet,heybe ve benzeri.

b) Portatif ve elde taşınabilen fotoğraf, pikap, radyo ve benzeri,

c) Taşınan eşyanın gemiye vereceği her türlü zarardan, ziyandan eşya sahibi mesul olup, tazmin etmekle zorunludur.

d) Serbest kart veya kimlik kartlarıyla parasız seyahat eden yolcuların (a) ve (b) fıkralarında gösterilen eşyaları dışında beraberinde götürecekleri eşya ücrete tabidir

e) Engellileri taşımaya mahsus bir kişilik 3-4 tekerlekli vasıtadan, engelli yolcu tarafından binilmesi halinde yolcu biletinden başka ayrıca vasıta bilet ücreti alınamaz.

Madde-10) Gemi Kiralamaları :
Gestaş AŞ. Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen tarife ve şartlarla gemiler kiraya verilir. YÜK TARİFESİ HÜKÜMLERİ Boğaz ve adalarda Genel Müdürlükçe tayin edilen seferlerde yapılacak eşya taşımacılığı aşağıda gösterilen esaslara tabidir.

Madde-1) Gestaş AŞ. gemileri ile taşınacak eşyadan hacim (Metreküp) esası üzerinden hatlara göre alınacak ücretler, Yük Ücret Tarifesinde gösterilmiştir.

a) Üç kenarlı veya bu hesaba göre hacmi hesaplanan bütün eşyalardan metreküp üzerinden ücret alınır.

b) Yolcu tarifesinin 9.maddesi (a) ve (b) fıkraları haricinde her eşya en az ½ metreküp ücrete tabidir.

c) ½ Metreküpü geçen eşyadan ise 1 metreküp ücreti alınır.1 Metreküpü geçen eşyadan ise tarifesine göre her metreküp için 1 metreküp ücreti ilave edilerek alınır.

d) Her türlü çocuk arabaları, çocuk bisikleti, pazar arabası, bebe çantası, kutu ve benzeri eşya ile kafessiz kümes hayvanları ücrete tabi değildir. Kafes halinde taşınan kümes hayvanlarından 1 metreküp ücreti alınır.

e) Buzdolapları, piyonalar, çamaşır makineleri ile portatif olmayan müzik setlerinden 1 metreküp ücretinin 4 katı alınır.

f) Valizler ayrı olarak değerlendirilmiştir.

g) Tasmalı ve kayıtlı olmak şartı ile kedi köpek ve süs köpekleri haricinde köpeklerden münhasıran Kurban Bayramı'ndan 2 gün önce başlamak üzere; Bayram günleri süresince yolcu beraberi olmak şartıyla beher kurbanlık küçük baş hayvandan 1 metreküp ücreti alınır.

h) Direk, seren, her çeşit boru, fırıncı küreği ve her nevi uzunluk arz eden yüklerken 1-3 adete kadar bir arada olmak şartıyla 1 metreküp ücreti, 3 adetten fazla olduğu taktirde 2 katı alınır.

i) Teneke, güğüm, meyve ve sebze kasaları ile benzeri yüklerden boş veya dolu olarak beheri için ½ metreküp ücreti alınır. Teneke,g üğüm, meyve kasaları birden fazlası boş olarak ambalaj yapılmış ise ücreti 1 metreküp ücreti alınır.

j) Muhtelif eşyanın bir araya getirilmesiyle yapılan denk veya ambalajlardan hacmine göre metreküp ücretin 2 katı ücret alınır.

k) Büyük boy saksı, sepet ve benzeri çizekler ½ metreküp, çelenk ve benzeri ayaklı çiçekler ise 1 metreküp ücrete tabidir.

l) Kanepe, koltuk, divan, gardrop, sandık. Yemek masası, sobalar (Küçük boy saç sobalar hariç) elektrik süpürgeleri, termosifon ve şohbenler, portatif yataklar, televizyon (her ebatta), ev eşyaları 1 metreküp ücreti üzerinden değerlendirilerek 2 katı alınır.

m) Sandalyeler (iç içe olsalar dahi) beheri ½ metreküp ücrete tabidir.

n) Sunta, Suntalem, kontraplak gibi düz satıhlı eşyadan 1 metreküp ücretin 2 katı alınır.

o) Biletsiz eşyadan bilet ücreti %100 cezalı alınır.

p) Eksik biletli eşyadan fark ücreti %100 cezalı alınır.

r) Cezalı biletler karbonlu biletle verilir.

s) İsimlendirilmemiş olan eşyalara hatlarına göre tespit edilen metreküp ücreti uygulanır.

Madde-2) Sahipsiz Eşya: Vapurlarda taşınan eşyanın sahibi çıkmazsa veya gemi boşaldık dan sonra gemide veya iskelede kalan bir eşya bulunursa, eşya sahipsiz eşya kabul edilerek bir tutanakla İskele Mesul Memuruna teslim edilir. Bu eşyanın kendisine ait olduğunu teşvik eden yolcuya eşya bir tutanakla teslim edilir.

Madde-3) Salonlara Alınabilecek Eşya: Herhangi bir eşyanın yolcu salonlarında bulundurulabilmesi için yolcuların oturdukları mahalin üstüne tesadüf eden raflar veya kanepenin altında kendi yerlerine isabet eden kısımlarını kaplayacak şekilde ve adette olması ve temiz bulunması şarttır. Bunun haricinde salonlarda eşya ve hayvan bulundurulması yasaktır.

Madde-4) Gemilere Alınması Yasak Olan Eşya: Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı her türlü tehlikeli eşya ile kirli veya fena kokulu eşya ve seyyar ile seyyar satıcıların kullandığı 3-4 tekerlekli el arabaları gemilere sokulmaz. Gemi dahilinde geçiş imkanlarını aksatabilecek eşya gemilere alınmaz.

Madde-5) Yükleme, Boşaltma, Hamaliye ve Zarar, Ziyan Sorumluluğu: Vapurlarda taşınacak her tür eşyanın yükleme, boşaltma, hamaliyesiyle, korunması, sorumluluğu sahiplerine aittir. Bunların korunmasında gemi personeli sorumlu değildir. Herhangi bir sebeple zarar ve ziyandan dolayı Genel Müdürlük hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Araç Tarife Hükümleri

Madde-1) Ücretler:

a) Ücret Tarifelerinde yük taşımaya mahsus araçların iki akslı boş haldeki net ağırlıkları esas alınmıştır. Boş haldeki net ağırlık, araçlara Trafik Şubelerince verilen ruhsatnamede gösterilen ağırlıktır.

b) Ücret tarifelerinde ismi geçmeyen araçlardan bu araçların boş haldeki net ağırlıklarına kıyasen ücret alınır.

c) Alındığı gün ve alındığı günde kullanılmayan biletlerin bedeli iade edilmez.

d) Alındığı gün ve alındığı günde kullanılmayan biletlerin bedeli iade edilmez.

f) Askeri araçlar " Ordu Yük Sevk Muhtırası" vermek suretiyle geçiş yaparlar. Bunlara ayrıca bilet kesilmez.

g) Ruhsatlarında vinç yazılı araçlardan 3 akslıya kadar olanlardan kamyon ücreti , 3 akslıdan trayler ücreti alınır. Bu araçlardan ayrıca uzunluk farkı alınmaz.

h) Otomobil tarafından çekilen her cins oto veya romorkörün her aksı fazla aks kabul edilir.

i) Sepetli motorsiklet ile koşulu at arabası 1 fazla akslı kabul edilir.

j) Yolcu taşımaya mahsus araçlar içindeki ve üstündeki bagaj ve eşyadan ayrıca ücret alınmaz.

Madde-2) Araçlardan Alınacak İlave Ücretler :

a)Manevra Ücreti: Bütün Hatlarda, manevra icabettirecek araçların beherinden (Ordu araçları hariç) manevra ücreti olarak bir saatlik gemi kira ücretinin 1/4 ‘ü alınır.

b) Normal Taban Satıhlarını aşan araçlardan alınacak ücret: Bütün araç sınıflarında aracın ön, yan ve arkasından, taşınan eşyanın taşması halinde, 1 metreye kadar olanlar bir fazla akslı, 1 metreden fazla eşya taşması halinde iki fazla akslı kabul edilir.

c)Araba Vapurlarının muayyen hareket saatlerini yükleme ve boşaltma nedeniyle geciktiren araçlardan alınan ücret: (Ordu araçları hariç) her yarım saat ve kesri için aracın tabi olduğu ücret %100 ilave edilmek suretiyle alınır.

d)Birbirine bağlı (Çeken ve çekilen) yük taşımaya mahsus trayler tipi araçlara tarifedeki Trayler bilet ücreti uygulanır.

e) Yük taşımaya mahsus araçların arkasına bağlı araçlardan :

1) Romörk ve romörk tipi çekilenin her aksı bir fazla aks ücretine tabidir.

2) Çekilen motorlu türde bir araç ise; tarifede tabi olduğu ücret alınır.

Madde-3) Otomobiller hariç, aracın ruhsatı görüldükten sonra bilet kesilecektir.

Madde-4) Araç içinde seyahat eden yolculara ait işlemler: Yolcu taşımaya mahsus araçlarla, 1500 kg.'a kadar yük araçlarında, aracı kullanan şoför, 1501 kg'dan yukarı yük araçlarıyla otobüslerde, aracı kullanan şoför ile bir muavini araç biletlerini göstererek kendi araçları içinde veya arabalı ve feribotların yolcuya ait kısımlarında ücretsiz seyahat ederler.

Madde-5) Yükleme ve Boşaltma Hizmetleri: Gemilerle taşınacak her türlü araz ve eşyanın yükleme ve boşaltması sahibine aittir.

Madde-6) Zarar ve Ziyan

a) Gemilerde taşınan, araç,hayvan ve eşyanın gemiye yüklenmesi, gemiden çıkarılması ve gemide korunması sahibi ve sürücüsüne ait olup, her herhangi bir suretle hasarından, ölümünden ve kaybından ve araçların gemi içinde birbirlerine zarar vermelerinden GESTAŞ AŞ. Gemi Kaptanı ve personeli sorumlu kabul edilemez

b) Aracın, gemiye yüklenmesinde, boşaltılmasında ve seyir esnasında herhangi bir suretle gemiye vereceği hasarın bedellerini araç sahibi ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

c) Geminin araç ve yolcular, seyirle ilgili olarak kaptanın alacağı bütün tedbir ve kararlara uyacaktır. Kaptan bu tedbir ve kararlardan dolayı sorumlu değildir.

Madde-7 Bilet İadeleri :

a) İskelelerimizde yolcu bilet iadeleri tarifenin yolcu hükümleri bölümünün ilgili maddelerinde belirtildiği şekilde yapılacaktır.

b) Araçlarla ilgili bilet iadeleri ise aşağıda belirtilen durumlarda yapılır.

1) Hava muhalefeti nedeniyle seferin iptal edilmesiyle;

2) Kaptan tarafından yükün havaleli olması sebebiyle geminin selameti bakımından kabul edilmeyen araçların bulunması;

3) Geminin seferini aksatmaması şartıyla, giriş sırasında ve kapak üzerinde arıza yapan araç olması halinde;

4) Arka arkaya 3 seferin iptal edilmesi halinde;

5) Özel ve çok özel seferlerle geçmesi gerekirken normal sefere girmek için bilet alan araçların tespit edilmesi halinde, iptal edilen biletler bir tutanakla Genel Müdürlüğe sunulmak üzere İskele Mesul Memuru veya İskele İdari İşler sorumlusuna teslim edilir.

Madde-8) Biletsiz Yolcu ve Araçlar Hakkında Yapılacak İşlem:

1) Gemilerde ve iskele kapılarında yapılan kontrolde bilet ibraz edemeyen yolcular hakkında Yolcu Ücret Tarifesi Umumi Hükümlerinin ilgili maddesi gereğince işlem yapılır.

Madde-9)Aracın Ruhsatına Uymayan Bilet İbraz Edilmesi Halinde Yapılacak İşler: Gemilerde ve iskelelerde yapılan kontroller taşınan araçların gerçek tonajlarına uymaması, Tonaj vesikasına nazaran düşük ücretli bilet ibraz edilmesi ve aracın durumuna uymayan biletle karşılaşılması halinde tarifedeki ücret farkının %100 zamlısı tahsil edilir. (Bu ceza da karbonlu bilet kullanılır)

Madde-10 Gemilerde Taşınması Yasak Eşya :

a) Patlayıcı, parlayıcı. Yanıcı, yanmayı kolaylaştırıcı, yakıcı ve koku neşreden maddelerle rulo sac,üstü branda ile iyice örtülmemiş prese edilmemiş ot, jüt, saman, pamuk ve emsali gibi eşya ile gazdan arındırma (gas-free) yapılmamış yakıt tankerlerinin,

b) Araçla bulunan yükün yerle temas etmesi halinde araba vapurlarında taşınması yasaktır.

Madde-11 Ücretsiz Araçlar :

a) Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı , Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyeleri, Başbakan, Bakanlar ve Genel Kurmay Başkanının makam otoları.